Kompetencje Zarządu Powiatu


Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady.
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i Statutem Powiatu na rzecz Rady Powiatu. Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Powiatu,
3) realizacja podjętych uchwał Rady Powiatu,
4) gospodarowanie mieniem Powiatu,
5) sporządzanie projektów budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o
stanie mienia i przesłanie projektu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
6) wykonanie budżetu,
7) zatrudnienie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
8) udzielanie Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,
9) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,
10) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę Powiatu,
11) przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,
12) zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości
ustalonej przez Radę Powiatu,
13) emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez
Radę Powiatu,
14) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,
15) udzielanie informacji Radnym Powiatu o założeniach projektu budżetu, kierunkach
polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
16) nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg zasad określonych przez Radę
Powiatu,
17) wnoszenie i zbywanie udziałów i akcji wg zasad ustalonych przez Radę Powiatu,
18) zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu z bankiem wybranym
przez Radę Powiatu,
19) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
należących do właściwości Powiatu na podstawie przepisów szczególnych,
20) uchwalanie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek
organizacyjnych.
 
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (17 listopada 2004)
Opublikował: Administrator (17 listopada 2004, 19:08:19)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012, 12:03:10)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26168