Zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641), każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Informacja sektora publicznego to każda utrwalona treść lub jej część, będąca w posiadaniu urzędu, niezależnie od sposobu utrwalenia tej informacji. Może ona mieć postać papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, czy też audiowizualną. Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:
•    w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
•    w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
•    ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych
•    ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
•    w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Starostwo Powiatowe w Tucholi, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez Starostwo,
•    w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej,
•    w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż Starostwo Powiatowe w Tucholi.

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu 

•    udostępnione w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Tucholi, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, https://www.bippowiat.tuchola.pl/
•    przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:
•    informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi lub w portalu danych,
•    informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
•    informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
•    informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć:
• pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
• osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi
• pocztą elektroniczną na adres: starostwo@tuchola.pl
• poprzez platformę EPUAP adres skrytki: /n7u1wyj515/skrytka

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot udostępniający zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie. Starostwo Powiatowe w Tucholi może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Starostwo może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, https://www.bippowiat.tuchola.pl/, obejmują:
1)    informacja zawiera wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Starostwo Powiatowe w Tucholi;
2)    należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
3)    jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
4)    jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
5)    należy zawrzeć informację, że Starostwo Powiatowe w Tucholi jako zobowiązane do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Starostwo Powiatowe w Tucholi może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa lub w portalu danych. Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Starostwu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Starostwo określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Środki odwoławcze
Wnioskodawca, który otrzymał od Starostwa Powiatowego w Tucholi ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:
•    złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy
albo
•    zawiadomić Starostwo Powiatowe w Tucholi o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Starosta Tucholski, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do:
•    decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a także
•    decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
– stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Starostę Tucholskiego. W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Starosty Tucholskiego – skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
•    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
•    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (26 października 2017)
Opublikował: Jacek Lorczak (26 października 2017, 10:39:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (31 października 2022, 16:02:29)
Zmieniono: wstawienie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8722